Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր և վկայականներ

Տեղեկություններ քաղաքացիական կացությանն առնչվող վկայականների և ապոստիլի մասին․

ehe_ring

Հայկական քաղաքացիական կացության վերաբերյալ տեղեկանքներ

Հայկական քաղաքացիական կացության վկայականներ ստանալու համար հայկական համապատասխան մարմիններ կամ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն կարող են դիմել միայն այն անձինք, ում վերաբերում են այդ վկայականները, իսկ անչափահասների դեպքում՝ նրանց օրինական ներկայացուցիչները, ինչպես նաև նոտարի կողմից հաստատված լիազորագրով այլ անձինք, օրինակ՝ փաստաբանները։

Apostille

Ապոստիլ

Ապոստիլը հանդիսանում է հայկական պաշտոնական վկայականի իսկության ապացույց որեւէ գերմանական հիմնարկում եւ ընդհակառակը, գերմանական պաշտոնական վկայականի իսկության ապացույց հայկական որեւէ հիմնարկում ներկայացնելիս:

Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր և վկայականներ

Dt_Siegel